Blog, Promotii

Scrie un review și câștigă lunar un voucher in 2021!

blog-scrie-un-review-si-castiga-lunar-un-voucher-in-2021

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“Scrie un review și câștigă lunar un voucher in 2021 !”

Perioada: 07 Ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021

 

Sectiunea 1 –  Durata şi locul de desfăşurare a Campaniei
 • Campania se desfăşoară în perioada 07 ianuarie 2021, ora 00:00:00 – 31 decembrie 2021.
 • Campania este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, prin intermediul pagina de web https://www.k-beauty.ro.
Secţiunea 2 – Drept de participare

2.1  Campania este deschisă oricărei persoane fizice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • Să aibă domiciliul stabil în România;
 • Să fi cumpat un produs de pe site-ul de la Sectiunea 1.2, pct. 2.2;
 • Angajaţii organizatorului, ai distribuitorilor acestuia, angajaţii agenţiei şi ai altor companii implicate în campanie, precum şi rudele de gradul 1 ale acestora (copii/părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie) nu au dreptul de a participa la campanie.
 Secţiunea 3 – Mecanismul de desfăşurare a campaniei
 • Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Promoţie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
 • Participantul trebuie sa aibă drept de participare potrivit prevederilor Secţiunii 2 de mai sus.
 • Înscrierea se va face exclusiv în perioada campaniei menţionată la Secţiunea 2 din prezentul regulament.
  • Campania publicitară “Scrie un review și câștigă lunar un voucher in 2021!” are loc lunar, de pe data de 1 a fiecărei luni până în ultima zi a fiecarei luni.

Participanţii trebuie:

 • Să fi cumparat un produs de pe unul din site-urile participante la campanie, in una din etapele campaniei, asa cum este detaliat la articolul 5.1 ;
 • Să posteze un review/opinie (la produsul achizionat) prin intermediul postarii de reviewuri pe paginile de prezentare a produsului de pe site;
 • Un participant poate sa posteze un singur review pentru fiecare produs achizitionat;
 • Un participant poate sa participe la toate etapele acestui campanii, dar pentru acest lucru trebuie sa achizitioneze mai multe produse ;
 • Un participant poate sa castige in mai multe etape ale campaniei.
 • Campania se încheie în data de 31 decembrie 2021. Orice înscriere ulterioară acestei date este nevalidă.
 • Toate reviewurile valide, din fiecare etapă intră în extragerea lunara din data detaliata la articolul 5.1
 • Publicarea castigatorilor se face lunar pana la data de 5, ale lunii urmatoare, dupa terminarea fiecarei etape asa cum este detaliat la articolul 5.1 din prezentul regulament
 • Pentru ca un review să fie valid, după moderare, trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
 • Review-ul trebuie sa fie relevant pentru produs.
 • Review-ul trebuie să reflecte experiena pe care ai avut-o cu acest produs.
 • Nu acceptăm review-uri care conțin un limbaj ofensator, fără a fi injurios sau cu conţinut pornografic, fără a face referiri politice, religioase, sexiste, xenofobe, rasiale.
 • Nu acceptăm review-uri care pot fi considerate spam sau care conțin numele altor branduri, produse sau servicii.
 • Nu acceptăm review-uri care contin informaii specifice despre anumite persoane, adrese sau alte forme de informații de contact.
 • Nu acceptăm review-uri în care sunt specificate prețurile articolelor.
Secţiunea 4. Premiile şi valoarea premiilor

 În cadrul Campaniei se vor acorda, prin tragere la sorţi, 12 premii (vouchere/cupoane) – pentru fiecare site participant, câte 1 pentru fiecare etapa menţionată la Secţiunea 7.1

 • Valoarea individuală a premiului este de 100 lei, (TVA inclus) pentru fiecare site participant la campanie.
 • Premiile se acorda sub forma de coupoun/voucher ce poate fi valorificat in 30 de zile din momentul în care a fost primit, în caz contrar pierzându-și valabilitatea (fără nicio despăgubire din partea Organizatorului), Valoarea premiului o reprezintă valoarea comerciala menționată anterior. In baza cuponului/voucher-ului, câștigătorul poate achiziționa produse de pe website-urile
 • Daca, după alegerea produselor de către câștigător, rămâne o diferență de bani pana la valoarea cuponului/voucherului, câștigătorul poate opta pentru produse adiționale oferite de acelasi website, care sa completeze pachetul oferit ca premiu. Dacă, după alegerea produselor de către câștigător, valoarea voucherului este utilizata in întregime, dar câștigătorul dorește produse adiționale, va trebui sa suporte personal costurile acestora (aceste produse adiționale nefiind răspunderea Organizatorului).
 • Premiile nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui câştigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să intre în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc) sau, în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmând a trece la validarea altui câştigător dintre rezervele extrase, în ordinea extragerii acestora. În cazul în care Organizatorul nu poate valida drept câştigător niciun alt potenţial câştigător, atunci Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.
Sectiunea 5. Procedura pentru validarea şi acordarea premiilor
 • Premiile vor fi acordate prin tragere la sorţi, utilizând un program computerizat specializat de extragere aleatorie şi vor avea loc in primele zile ale lunii, nu mai tarziu de ziua 7 (sapte) ale fiecare luni pentru luna trecuta.
 • La tragerile la sorţi participă toate înscrierile valide înregistrate pe perioada de desfăşurare a campaniei, specifice fiecare etape de pe site-ul  https://www.k-beauty.ro.
 • În cadrul acestei Campanii se vor extrage câte 12 (zece) potenţiali câştigători şi câte o rezervă pentru fiecare potenţial câştigător, pentru fiecare site participant la campanie.
 • Potenţialii câştigători nu vor fi validaţi şi se va apela la prima rezervă în ordinea în care acestea au fost desemnate, în următoarele condiţii:
 • În cazul în care nici potenţialii câştigători şi nici rezervele aferente nu pot fi validate, premiile nu se vor acorda, rămânând în posesia Organizatorului. Prin înscrierea în campanie, participanţii îşi asumă răspundere că datele corespunzătoare contului personal le aparţin în totalitate. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru înscrierea unor date incorecte sau a unor date care aparţin altor persoane.
 • Dacă potenţialii câştigători nu au îndeplinit toate condiţiile din prezentul regulament;
 • Dacă potenţialii câştigători nu pot sau nu vor să urmeze procedura care trebuie îndeplinită pentru a beneficia de premiul câştigat
 • Daca datele de contact furnizate nu sunt reale şi/sau nu permit, din orice motiv, contactarea potenţialilor câştigători în perioada relevantă şi/sau trimiterea premiului, conform prezentului regulament.
  • În cazul în care nici potenţialii câştigători şi nici rezervele aferente nu pot fi validate, premiile nu se vor acorda, rămânând în posesia Organizatorului. Prin înscrierea în campanie, participanţii îşi asumă răspundere că datele corespunzătoare contului personal le aparţin în totalitate. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru înscrierea unor date incorecte sau a unor date care aparţin altor persoane.

Sectiunea 6 –  Intrarea în posesia premiilor

 • Premiile vor fi expediate prin email către participanţi în maxim 2 zile de la validarea lor ca şi câştigători.
 • Premiile nu sunt transmisibile unor alte persoane.
 • Premiile rămase neacordate în cadrul campaniei vor rămâne la dispoziţia Organizatorului.
Secţiunea 7 – Angajamente
 • Participarea la această promoţie implică acceptul câştigătorului că numele, prenumele vor fi făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către organizatori, în diverse materiale pe pagina de Social Media.
Secţiunea 8 – Răspundere
 • Prin participarea la Campanie participantul declară pe propria răspundere că a luat la cunoştinţă şi este de acord cu următoarele:
  1. Participantul este singur răspunzător pentru orice declaraţie neconformă cu realitatea;
  2. Participantul declară că nu suferă de afecţiuni fizice sau psihice care să facă imposibilă utilizarea premiilor;
  3. Participantul este conştient de condiţiile normale de utilizare a premiilor şi poate face uz de acestea fără a constitui o ameninţare la adresa sănătăţii şi integrităţii sale corporale şi/sau a celor din jur.
Secţiunea 9 – Datele cu caracter personal
 • Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligă să respecte preverile Legii 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Campaniei. Datele cu caracter personal  colectate  în  cadrul  acestei  Campanii nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.
 • Participantul la Campanie are, conform legii  677/2001,  următoarele  drepturi:  dreptul  la  informare (art. 12), dreptul  de  acces la date (art. 13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14) şi dreptul de opoziţie (art. 15). În vederea exercitării acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată, către Organizator, la sediul social al acestuia, menţionat la Secţiunea 1 de mai sus.
 • Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, că datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor personale în date anonime în conformitate cu prevederile legii. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către Organizator.
Secţiunea 10 – Taxe si impozite

Organizatorul nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor, contribuţiilor sau ale altor obligaţii financiare legate de premiile oferite pe care le poate datora câştigătorul, cu excepţia impozitului aplicabil veniturilor din premii a căror valoare individuală depăşeşte suma de 600 de lei.

În cazul premiilor cu o valoare mai mare de 600 de lei, Organizatorul va calcula, declara, suporta şi plăti la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, prin raportare la venitul net din premii stabilit conform art. 76 din Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal.

Secţiunea 11 – Întreruperea campaniei înainte de termen

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public şi care va respecta prevederile legale. În cazul întreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu işi asumă niciun fel de răspundere referitoare la premiul care ar trebui oferit în urma îndeplinirii condiţiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

Listă câștigători:
 • Ianuarie: Nu avem câștigător
 • Februarie: Cristina Calota – Discheta pentru peeling cu AHA si extract din Vin, 9.5ml – NEOGEN
 • Martie: Nu avem câștigător
 • Aprilie: Nu avem câștigător
 • Mai: Loredana – Masca faciala cu esenta hidratanta si Acid Hialuronic, 25ml – Pyunkang Yul
 • Iunie: Nu avem câștigător
 • Iulie: Lungu Claudia – Crema hidratanta, 100ml – Pyunkang Yul
 • August: Julesrsimion – Spuma de curatare cu trei tipuri de Acid Hialuronic, Hydrium, 150ml – COSRX
 • Septembrie: Lungu Claudia – Toner cu 0.5% BHA si Aloe Vera, 200ml – Benton
 • Octombrie: Nu avem câștigător
 • Noiembrie: Gabi – Crema pentru masaj facial cu efect exfoliant, Near Skin, 200ml – MISSHA
 • Decembrie: Urmează

 

banner-scrie-un-review-si-castiga-lunar-un-voucher-in-2021