Blog

REGULAMENTUL Campaniei Promotionale „Transport Gratuit”

transport-gratuit-k-beauty
REGULAMENTUL Campaniei Promotionale
„Transport Gratuit”
28.03.2020 – 30.06.2020
Sectiunea 1. Organizator campaniei
1.1 Organizatorii campaniei promotionale “Transport Gratuit ” (numita in cele ce urmeaza “Campania”) sunt:
• AQUA Publis SRL, cu sediul in Calea Calarasi 81, Sector 3, Bucuresti inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/17780/2007 cod unic de inregistrare fiscala RO22459838, numiti in cele ce urmeaza “Organizator”.
1.2 Campania este organizata pentru promovarea produselor tuturor marcilor comercializate de catre “Organizaror”, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 
Sectiunea 2. Durata si locul de desfasurare
2.1 Campania promotionala „Transport Gratuit” se va desfasura in perioada 28 martie 2020 pana la 30 iunie 2020.
2.2 Campania este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul României in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, prin intermediul paginilor de  web: https://www.k-beauty.ro si https://www.mask-bar.com 
Sectiunea 3. Regulamentul Campaniei promotionale.
3.1 Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Campaniei promotionale, prin publicarea acestuia pe website-urile: https://www.k-beauty.ro si https://www.mask-bar.com
3.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe site-urile mai sus mentionate.
Sectiunea 4. Dreptul de participare si produsele participante
4.1 La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani, cu exceptia angajatilor Organizatorilor, ai Agentiilor si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).
4.2 La Campanie participa toate produse comercializate/distribuite in perioada Campaniei pe piata din Romania de catre Organizator precum si toate pachetele promotionale existente in piata din Romania si care contin unul dintre produsele comercializate de organizator.
4.3 Conditia de participare o constituie achizitionarea de minim un produs participant pe durata Campaniei. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament. 
Sectiunea 5. Mecanismul de desfasurare al Campaniei
5.1 Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: 
• Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 din prezentul regulament.
5.2 Participantii trebuie:
• sa fi cumparat minim un produs de pe site-urile participante la campanie si sa plaseze o comanda;
Sectiunea 6. Premiile
6.1 In cadrul Campaniei promotionale se vor acorda, urmatoarele premii: 
a. Livrare Gratuita
SECTIUNEA VII. Acordarea Premiilor si Validarea Castigatorilor.
7.1 Premiile descrise in prezentul regulament se acorda in perioada de desfasurare a Campania promotionale.
7.2 Premiile descrise la articolul (6.1 pragraful “a.”) se acorda pentru orice comanda plasata in perioada campaniei, indiferent de valoarea comenzii (colet cu greutatea maxima de 2 kg). 
7.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii sau imaginea Organizatorului sau a afiliatilor acestuia.
7.4 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei participari in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.
7.5 Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de catre Organizator in privinta Campaniei, precum și a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei.
7.6 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie, cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate ale Organizatorul sau ale persoanelor pentru care Organizatorul trebuie sa raspunda.
Sectiunea 8. Confidentialitatea Datelor
8.1 Organizatorii, in vederea desfasurarii campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la acesta campanie in conformitate cu Legea 677/200. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii Campaniei promotionale isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea facturarii si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori/participanti care si-au dat acordul explicit si neechivoc inscriindu-se in campanie.
8.2 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a participantului la campanie, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe email comenzi@aquapublis.com, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
8.3 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei campanie nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
8.4 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
8.5 Organizatorul poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de domiciliu si imaginea lor. Pentru a-si exprima acordul in acest sens, Participantii vor semna o declaratie in care vor fi cuprinsi, in mod expres si neechivoc, termenii acestui acord.
Sectiunea 9. Diverse
9.1 Prin participarea la campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.
9.2 Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte, in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.
9.3 Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator, in conditiile Regulamentului. Orice intrebari, comentarii, reclamatii in legatura cu aceasta Campanie urmeaza a fi transmise Organizatorului la adresa de email a Campania promotionale.
9.4 Organizatorul nu este raspunzator pentru plata de catre Castigatori a contributiei de asigurari sociale de sanatate, a eventualelor asigurari sau a altor obligatii fiscale datorate de catre Castigatori pentru premiile castigate de acestia, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din alte campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei, se obliga sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor legale ale legii 227/2015 Codului Fiscal.      
9.5 Campania promotionala poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania promotionala, dupa anuntarea prealabila a publicului.